• ولادت
 • عزیمت به تهران
 • ورود به دربار
 • ازدواج
 • تولد فرزند اول
 • دریافت نشان علمی
 • دریافت لقب نقاشباشی
 • درگذشت ابوتراب برادر کمال الملک استاد
 • ربوده شدن جواهر تخت طاووس
 • دریافت لقب کمال الملک
 • قتل ناصرالدین شاه
 • سفر به اروپا
 • ملاقات با مظفرالدین شاه در پاریس
 • بازگشت از اروپا
 • دریافت نشان درجه اول خارجه
 • مسافرت به عراق
 • بازگشت از عراق
 • درگذشت فرزند اول
 • درگذشت همسر
 • تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه
 • درگذشت مادر
 • معاونت وزارت معارف
 • درگذشت فرزند سوم استاد
 • خرید اراضی نیشابور
 • نابینا شدن
 • کناره گیری از ریاست مدرسه
 • هجرت کمال الملک به نیشابور
 • فروش آثار کمال الملک توسط ارباب کیخسرو به مجلس
 • فروش آثار کمال الملک توسط آقای شریفی به مجلس
 • درگذشت معزالدین
 • درگذشت کمال الملک
 • درگذشت حیدرقلی خان فرزند کمال الملک
 • تکمیل آرامگاه کمال الملک