• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

خاطره ای از شکار ناصرالدین شاه به همراهی استاد کمال الملک مورخ تموز ۱۳۱۰ هجری قمری