• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

اعلان وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه جهت تحصیل در مدرسه مستظرفه مورخ ۱۵/ صفر/ ۱۳۲۹