• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

تفویض درجه استقلال مدرسه صنایع مستظرفه مورخ ۲۷/ محرم ۱۳۲۹