• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

درخواست بودجه جهت تهیه و تکمیل بنایی مدرسه نقاشی کمال (مدرسه صنایع مستظرفه) مورخ ۱۳/ محرم/ ۱۳۲۹