• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

عریضه کمال الملک (رئیس مدرسه صنایع مستظرفه) مبنی بر درخواست مخارجات و حقوق مدرسه مورخ ۲۳/ ذیحجه الحرام/ ۱۳۳۰