• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

نامه وزارت فوائد عامه به مجلس شورای ملی مبنی بر در اختیار گذاشتن قسمتی از اراضی نگارستان به جهت دایر نمودن مدرسه نقاشی مورخ ۲۵/ جمادی الاولی/ ۱۳۲۸