• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

حکم انتساب معاونت وزارت صنایع مستظرفه به امضای وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به استاد کمال الملک مورخ ۲۰/ سرطان/ ۱۳۳۸