• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

تقاضای وزارت مالیه به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه مبنی بر ارسال حکم انتساب استاد کمال الملک به معاونت صنایع مستظرفه مورخ ۴/ جوزا/ ۱۳۰۳