• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

نامه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به وزارت مالیه مبنی بر عدم کسر حقوق کمال الملک مورخ ۱۴/ ثور/