• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

نامه کمال الملک به مجلس شورای ملی مبنی بر شکایت از اوضاع حاضره وزارت معارف و صنایع مستظرفه نسبت به مدرسه صنایع مستظرفه به نمایندگان مجلس شورای ملی مورخ ۱۶/ جدی/ ۱۳۰۱ (؟) به امضای کمال الملک