• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

۱۴ رجب ۱۳۵۵ ق

هو

۱۴ رجب ۱۳۵۵ ق
از حسین آباد به تهران

هزار مرتبه قربان و تصدق وجود مبارکت گردم

مدتی است که فدوی دچار کسالت مزاج و ضعف باصره می باشم و ضعف باصره به درجه ای رسیده که کاغذهایی را که می نویسم به هوای دست می نویسم و درست تشخیص کلمات را نمی دهم، و یک پرده نقاشی قدیم در منزل است که قدری تعمیر لازم دارد و هرچه می خواهم آنرا تعمیر کنم نمی توانم.
با این حال این دو روزه کاغذی از طرف حضرت آقای حاجی کاظم آقای کوزه کنانی۱ رسیده و حضرت معظم له از فدوی خواهش کرده اند که یک صفحه نقاشی خیلی مختصری برای یکی از دوستان ایشان تهیه نموده بفرستم. خدا گواه است که این کار ولو هرچه مختصر هم باشد از عهده  فدوی خارج است. چون بندگان حضرت اجل عالی کاملاً از وضع حال مزاجی و ضعف باصره فدوی الاع دارید لهذا از حضور مبارک استدعا می کنم که قضیه را درست حالی حضرت حاجی آقا بفرمایید که بدانند قصور در امر ایشان جهت دیگری نداشته و فقط از بابت عدم توانایی است.
زیاده مصدع نشده، همه قسم سعادت و سلامت وجود مقدس مبارک را از درگاه احدیت مسألت می نمایم.

بنده ارادتمند
محمد غفاری